Bolagsövergripande riskhantering hos Arlanda Express

Tyréns stöttar A-Train AB, som kör Arlanda Express, i utvecklingen av deras bolagsövergripande riskhanteringsarbete. Syftet med utvecklingen är att riskarbetet ska bli mer affärsdrivet och använda ett arbetssätt som engagerar hela organisationen. Metoder, processer, verktyg och rapportering har förenklats och gjorts mer användarvänliga för att skapa mervärde för hela bolaget.

Utvecklingen av A-trains riskhanteringsarbete bygger på ERM (Enterprice Risk Management) som syftar till att leverera en konsoliderad riskbild med tydlig koppling till företagets övergripande mål. ERM fokuserar inte enbart på att undvika eller reducera risker utan skapar även, genom korrelationer av olika risker, kännedom om organisationens nyckelkompetens, samverkansområden, styrkor och levererar tydliga beslutsunderlag. Detta underlättar för ledningen att aktivt jobba, inte bara med de risker, utan även med de möjligheter som tydliggörs i riskarbetet. Riskarbetet är nära sammankopplat med företagets arbete med övergripande processer för strategiplan, affärsplan och budget.

A-trains riskarbete är nu i linje med ISO 31000 och företagets topprisker analyseras och hanteras med hjälp av Bowtie-metoden - en internationellt erkänd kvalitativ riskhanteringsmetod, som används flitigt inom flyg-, tillverknings- och gas/olja-industrin. Valet av detta arbetssätt grundas i metodens anpassningsförmåga och kommunikativa styrka. Den åskådliggör både proaktiva och reaktiva barriärer och säkerställer ett genomarbetat förebyggande och begränsande riskarbete.

“Riskarbetet är nu i linje med ISO 31000 och företagets topprisker analyseras och hanteras med hjälp av Bowtie-metoden - en internationellt erkänd kvalitativ riskhanteringsmetod.”