Policy och norm för mobilitet och parkering

Tyréns har på uppdrag av Malmö stad gjort en genomgripande översyn av stadens samlade parkeringspolitik. Syftet var att ta ett helhetsgrepp kring trafik- och stadsplanering med målet att använder parkering som ett verktyg för att bidra till en förändrad färdmedelsfördelning, lägre byggkostnader, bättre förutsättningar för näringsliv och en effektivare markanvändning i staden.

Tyréns har fungerat som processledare men också utredare under hela projektet. Processledarrollen har handlat om att säkra projektets framdrift och att nå förankring hos berörda parter genom att planera och leda flera stora workshops där Malmö stads olika förvaltningar, politiker och P-Malmö deltog, men även byggaktörer, arkitekter och planerare då syftet var att inhämta nya kreativa lösningar.

I rollen som utredare har Tyréns genomfört omvärldsbevakning och litteraturstudier samt utrett och analyserat sakfrågor. Många frågeställningar och utredningsområden var helt nya inom parkeringsområdet vilket krävde kompetens och samordning inom trafikplanering, stadsplanering, trafiklagsstiftning och exploateringsprocessen såväl som ekonomi och juridik.

I rollen som utredare har Tyréns genomfört omvärldsbevakning och litteraturstudier samt utrett och analyserat sakfrågor.

Uppdraget resulterade i dokumentet Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö som förutom en parkeringsnorm innehåller strategier, verktyg och rikt linjer för hur staden ska vidareutvecklar sitt mobilitetsarbete och tillämpa en parkeringspolitik som ligger i framkant.

Beställare: Malmö stad