Trafiknätsplan för Göteborg – från trafikstrategi till konkret planering på systemnivå

Målet med Göteborgs trafikstrategi är att antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska fördubblas. Göteborg är dessutom inne i ett expansivt skede där planering och byggande av den framtida staden sker parallellt.

Den sammantagna planeringssituationen är därmed komplex och det fanns ett behov av en helhetsbild av de trafikanspråk som finns på stadens gator. Trafikkontoret tog därför initiativ till att ta fram en trafiknätsplan. Trafiknätsplanen syftar till att konkretisera trafikstrategins visionära planering till handfast vägledning. För att nå en samlad målbild kring trafiknätsplanens syfte och omfattning har arbetet genomförts i bred samverkan inom trafikkontoret så väl som med andra förvaltningar.

Den första kartan illustrerar det framtida pendlingscykelnätet från cykelprogrammet (rosa stråk) och den andra kartan illustrerar dagens gångnät.

Uppdraget har pågått sedan 2016 och i november 2020 lanserades trafik nätsplanen som en digital webbapplikation där interaktiva kartor kombineras med beskrivande text och bild. I trafiknätsplanen redovisas trafiknäten för gång, cykel, kollektiv trafik, biltrafik, gods- och varutransporter samt utryckningsnätet och omfattar hela Göteborgs stad. Näten är i sin tur klassificerade utifrån olika funktionsklasser. Dessutom presenteras kunskapsunderlag så som standard, kvalitet och flöden kopplat till respektive trafikslag. 

Målet med Göteborgs trafikstrategi är att antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska fördubblas.

Hittills har systemperspektivet redovisats i enskilda färdmedelsspecifika dokument i schematiska bilder, men med denna gemensamma plattform har trafikstrategin konkretiserats och applicerats på en geografisk systemnivå. Istället för att leta i flera olika trafikslagsspecifika dokument är det enkelt att hitta alla dagens och, i de fall det finns, framtida trafikanspråk. Det är även lättare att ajourhålla och utveckla näten allt eftersom staden utvecklas. Därmed kommer trafiknätsplanen att leda till ökad tydlighet för planerare som kommer kunna använda trafiknätsplanen som ett verktyg i den dagliga trafikplaneringen vid planering av den enskilda planen, platsen eller gatan. Med detta verktyg är det möjligt att gå från stuprörsplanering till trafikplanering på systemnivå.

Beställare: Trafikkontoret Göteborgs stad