Projektledning

Grunden för ett lyckat genomförande

Byggledningens huvuduppgift är att leda utförandet av det projekt som under tidigare skeden projekterats, helt eller delvis. Som byggledare medverkar vi i upphandlingen av entreprenörer med förfrågnings underlag/bygghandlingar som underlag. Under byggskedet organiserar, administrerar, planerar, samordnar och styr vi byggprocessen.

Vi är spindeln i nätet för alla aktörer inom uppdraget.

Vi är spindeln i nätet för kontakterna mellan entreprenörer, hyresgäster, projektörer, myndigheter och projektledningen/kunden. Dialogen förs till största delen ute på de olika byggarbetsplatserna. Byggledaren säkerställer att kontraktet mellan byggherren och entreprenören säkerställs mot tid, ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och miljö.

På byggmöten följer vi kontinuerligt upp och bevakar bland annat kvalitets- och miljöplaner, tidplaner och kostnader samt rapporterar till projektledningen/kunden. Vi ser till att objektet besiktigas och vi fokuserar på ett bra överlämnande till drift- och förvaltningspersonalen.