Banslättsparken - en park för alla

I en glänta nära Tullinge centrum ligger Banslättsparken. När Botkyrka kommun ville utveckla platsen och göra den tillgänglig för fler fick Tyréns i uppdrag att ta fram ett gestaltningsförslag och bygghandlingar för en upprustning, tillsammans med en 3D-modell av den föreslagna utformningen. 

Miljöer och utrustning fick en så kallad universell design, vilket innebär att de utformades för att kunna användas av så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön eller bakgrund. 

Under hela projektet diskuterade och granskades skisser och förslag av en referensgrupp, med representanter från föreningar för funktionsvarierade, Storvretsskolans anpassade grundskola, Tullinge fritidsgård och boende i området. Projektet var en del av ett större Vinnovaprojekt, kopplat till universell utformning, som drevs av kommunen. 

Med hjälp av Tyréns eget program TyrEngine tog vi fram en 3D-modell, där kommunens innevånare kunde ta en virtuell tur genom Banslättsparken. Modellen inkluderade en berättarröst, så att även synnedsatta kunde ta del.

Banslättsparken, Botkyrka
Banslättsparken, Botkyrka

Universell design som bjuder in till lek och aktivitet

När parken nu står klar har den fått en enkel och läsbar form, med ledstråk som gör det lätt att hitta fram även för synnedsatta. Möbler och lekredskap är valda för att vara tillgängliga för så många som möjligt. Växter är placerade för att ge skugga, rumslighet och blomsterprakt, men ändå bevara siktlinjer och översikt över parken. 

Idag används parken och dess gång- och cykelstråk flitigt av Tullingeborna. 

Mer om Banslättsparken på kommunens webbplats.