Sockerbruksparken i Staffanstorp - gestaltningsprogram

Tyréns har under hösten och vintern 2021/22 tagit fram ett gestaltningsprogram för utvecklingen av en attraktiv stadspark i Staffanstorps nya stadsdel Sockerstan, med fokus på att lyfta fram den nuvarande Sockerbruksparkens kvaliteter liksom utveckling av nya platser och funktioner.

Sockerbruksparken ligger i direkt anslutning till Staffanstorps tidigare råsockerfabrik, där en parkanläggning anlades i samband med fabrikens tillkomst 1885. Parkens kontinuitet skänker stora, och för Staffanstorp unika, kulturhistoriska värden. Anmärkningsvärt för platsen är även befintliga naturvärden av skogskaraktär som är ovanliga i slättlandskapets Staffanstorp.

Det gamla fabriksområdet står idag inför en omvandling till en ny stadsdel kallad Sockerstan. Utvecklingen och utvidgningen av Sockerbruksparken kommer att bli en viktig del i utvecklingen av den nya stadsdelen eftersom parken kopplar samman stadsdelen med Staffanstorps centrum.

Parken kopplar samman Sockerstan med Staffanstorps centrum

Tyréns uppdrag har varit att formulera en vision för hur de stora befintliga värdena kan förädlas och bli en självklar del av det sammanhang som växer fram i anslutning till parken.

Programmet hanterar en rad aspekter såsom bearbetning av entréerna, rumsligheter av varierande skala och siktsamband, funktionsprogrammering, belysning, men också biologisk mångfald, ekossystemtjänster samt natur- och kulturpedagogik. Ett särskilt fokus har också lagts på att utifrån en zonering definiera en rad olika vegetationskaraktärer med tillhörande växtval. För den gamla väl uppvuxna parkdelen har en strategi för succession och skötsel tagits fram. Gestaltningsprogrammet kompletteras av en etappindelad kostnadsbedömning där Tyréns projektledare inom anläggning bidragit med kompetens.