Upprustning av bostadsgårdar - Kvarter Skalbaggen i Helsingborg

Tyréns har tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad gällande upprustning av fem bostadsgårdar inom kvarter Skalbaggen i Helsingborg. Idag är bostadsgårdarna separerade från varandra med anledning av att det varit olika fastighetsägare. Nu ägs samtliga fastigheter av Balder som har målet att den nya gestaltningen ska öppna upp och skapa nya kopplingar mellan gårdarna. 

Beställaren, Balder vill att alla gårdar ska ha individuella kvaliteter, men att det också finns element som binder dem samman och signalerar att man är i kvarter Skalbaggen. Tyréns valde att jobba med platsbyggda möbler i trä och använda en färgskala som får återkomma på de olika gårdarna.

I centrum av gården fanns ett stort vildvuxet grönområde med bland annat stora träd som tillför kvaliteter. Här föreslogs trädindivider och flerstammiga buskar som skulle röjas fram för att skapa en lekmiljö, som förhoppningsvis bidrar till en ökad trygghet genom öppna siktlinjer mellan gårdarna.

 

 

I största möjliga mån har Tyréns utgått ifrån hur gårdarna ser ut idag för att inte göra större ingrepp än nödvändigt, särskilt med tanke på entreprenadens komplexitet och svårighet att förflytta material in och ut från gårdarna. Miljön i kvarteret är mycket komplex eftersom det är en nivåskillnad på cirka tolv meter mellan den högsta och lägsta punkten på gården. Mitt i kvarteret finns en stödmur som är cirka sex meter hög som skiljer två av gårdarna åt. Dessutom är gårdarna helt inneslutna av byggnader vilket skapat en stor utmaning i vad som är möjligt att genomföra rent praktiskt i entreprenaden.