Nobelparken - en grön oas i det nya Brunnshög i Lund

I nordöstra Lund, vid forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, byggs nya stadsdelen Brunnshög. Tyréns har projekterat den allmänna platsmarken i Brunnshögs centrala delar vilket inkluderar bland annat gatumiljön, torg och platsbildningar, dagvattenlösningar, belysning och parkmark.

Den allmänna platsmarken är beläget på huvudsakligen obrukad mark och utgör den första exploateringsetappen i centrala Brunnshög.

Inom projektet har Tyréns utvecklat och detaljprojekterat utformningen av Brunnshögs nya stadsdelspark, Nobelparken, i nära dialog med beställaren Lunds kommun. Utformningen baseras på ett gestaltningsprogram som tagits fram av 1:1 Landskab i ett tidigare skede.

Nobelparken illustration

Nobelparken är en oval grönskande oas i hjärtat av centrala Brunnshög. Parken är en plats för lek, rekreation, möten, aktiviteter och motion. Ta del av parkens rum och öar som erbjuder olika upplevelser, skalor och funktioner. Grönskan har ett ätbart fokus där du kan njuta av frukter, bär och nötter längs med promenaden. Upptäck även växtlighetens årstidsvariation med blomning av olika karaktärer.

Nobelparken

Parken är en plats för lek, rekreation, möten, aktiviteter och motion.

Nobelparken

Parken fungerar som recipient för dagvatten från intilliggande gator, vilket bidrar till stadsdelens övergripande hållbarhet och resiliens. Den blå faktorn har lyfts fram som en tydligt gestaltad del av parkens inre och kombinationen av blå, gröna och upplevelsemässiga värden gör att Nobelparken upplevs som en dynamisk och spännande plats.

Beställare: Lunds kommun