Kanalhamnen

Tyréns har gestaltat den sista etappen av det välbesökta turiststråket Kanalhamnen vid Göta kanal i Söderköping. Projektet omfattar en mindre torgyta, planteringar samt en lekplats med temat ”till sjöss”. Projektet stod färdigt till sommaren 2018.

Göta kanal är ett stort besöksmål med många turister varje år. Området är komplext med många olika funktioner och målpunkter. Sommartid rör sig många människor i området, både de som promenerar längs kanalen samt de som har behov av sittplatser eller köar till någon av uteserveringarna i området.

Vårt uppdrag har utförts i två faser, en skissfas och en projekteringsfas. Projektet började med framtagande av idéskiss för torgytan längs ”kanalstråket”, en ny platsbildning ”kanalplan” i anslutning till kanalstråket samt av lekplatsen vid kanalstråket.

Efter skissfasen följde en projekteringsfas med framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för torgytan ”kanalstråket” och lekplatsen vid kanalen.

Kanalstråket

Det nya kanalstråket består av en torgyta på en nivå och en lekplats på en högre nivå. Nivåskillnaden mellan torg och den högre nivån vid slussen/lekplatsen tas upp av trappa samt ramper. Formmässigt är det geometriska och linjära formspråket som finns längs kanalen idag som kommer igen i det nya torget form och markbeläggningsmönster. Torgytan utökas också genom att en huggen granitmur placeras närmare kanalen och skapar en större yta på. Torgytan ger möjlighet till fler sittplatser, både formella och mer informella. En del av den nya ytan skulle kunna ge plats för de många besökande till den populära glassrestaurangen som ligger i anslutning till torget.

Färgsättning av möbler och utrustning sker i den färgskala med milda pasteller som finns på de pittoreska husen längs Göta kanal i gult, grönt, vitt och blått.
De planteringar som omger torget innehåller perenner med trädgårdskaraktär samt några blommande träd, magnolia och häggmispel

Vändzonen på Kanalgatan som ansluter till torgytan, integreras och blir en del av platsen. Det sker genom att den får samma markbeläggning som torget i övrigt. Ytan möjliggör fortfarande för bilar att vända runt i Kanalgatans förlängning.

"Möbler och utrustning följer samma färgskala som husen längs Göta kanal - milda pasteller i gult, grönt, vitt och blått."

Lekplatsen

Den befintliga lekplatsen på platsen har omdanats, utökats samt tillgänglighets-anpassats. Temat på lekplatsen är ”till sjöss” som knyter an till slussmiljön och närheten till havet. Den innehåller bland annat en fyr med rutsch, tampvagga, badbollar och en platsbyggd/egendesignad båt. Färgerna på utrusningen går i samma färger som övrig utrustning på platsen. Lekplatsen avgränsas av specialdesignat smidesräcken och två entréportaler som skapar en trygg lekmiljö vid vattnet. I entréportalerna har lekplatsens namn, ”kanallekplatsen”, skurits ut i plåt vilket bidrar till att skapa identitet. Lekplatsen har snabbt blivit en populär magnet för de många besökande barnen.