Hållbar turism – metoder och processtöd

Inom ramen för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU) med fokus på natur- och kulturturism har Tyréns tillsammans med Tillväxtverket tagit fram ett ramverk innehållande en process och metoder för hållbarhetsarbetet inom den svenska besöksnäringen.

Resultatet av samarbetet har sammanställts i en rapport och i en hållbarhetsguide som hjälper företag inom turism och besöksnäring hur de kan angripa hållbarhetsfrågorna för att identifiera var, hur och med vad de gör störst nytta. Syftet med rapporten är att hjälpa organisationer att hitta ett gemensamt internt ramverk för hållbarhetsarbetet som ska hjälpa dem att uppnå hållbar utveckling över tid.

Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker. Rapporten är i första hand tänkt för de som arbetar med utveckling av turism på regional nivå eller i en lokal destination. Men den kan även användas av andra branscher och företag.

“Målet är att gå från en händelsestyrd utveckling inom hållbarhetsområdet, till ett strategiskt arbete som fokuserar på rätt saker.”

Som en del i uppdraget var även Tyréns processledare inom hållbarhet för de sju regionala projekt som deltog inom HPU. Genom utbildning, workshops och riktade stödinsatser stöttade Tyréns projektens hållbarhetsarbete. Stödet anpassades utifrån projektens olika förutsättningar och mognadsgrad, för att nå bästa effekt. Exempel på deltagare var Visit Dalarna, Blekinge Arkipelag och Region Östergötland.