Inre hamnen, Norrköping

Norrköpings kommun planlägger för en ny stadsdel, Inre hamnen. Norrköpings gamla hamn ska omdanas till en attraktiv stadsmiljö med spännande arkitektur och närhet till havet. Målet och visionen är att skapa en ny innovativ och banbrytande stadsdel. 

Tyréns har haft uppdraget att utföra förprojektering samt ta fram systemhandling för utformning/projektering av gator, dagvatten, kanalrum och några mindre parker i Inre hamnen, Norrköping. Det ingick också att se över dagvattenlösningen för hela området i Inre hamnen på systemnivå.

Området ligger strategiskt placerat nära Ostlänkens nya station, med närhet till vatten och fungerar samtidigt som en fortsättning på Norrköpings inre rutnätsstad. Här ryms bostäder, arbetsplatser, restauranger, caféer, kultur och aktiviteter. Gator, parker samt promenadstråk längs kajer och kanaler ska vara urbana, spännande och locka till social samvaro och aktivitet.

Gestaltningskoncept
Utformningen av den allmänna platsmarken inom hela Inre hamnen genomsyrades av fyra ledord; urbant, banbrytande, ansvarsfullt och mångfacetterat. Dessa ord ledde fram till utformningen av den allmänna platsmarken inom området. Alla typer av allmänna ytor erbjuder olika funktioner för att ge förutsättningar för en levande stadsdel var du än befinner dig. Gatorna är gröna av vegetation och innehåller förutsättningar för ett rikt gatuliv. Skiftande utformning och inriktning på de olika typerna av gator skapar varierande identitet inom området.

Materialen inom området hämtar sin inspiration från industri och hamn och är gärna lite ruffa till karaktären. De olika allmänna ytorna har fått olika vegetationskoncept. Översiktligt kan man säga att ju närmare vattnet man rör sig desto mer hamnkänsla återspeglar växtvalen. Det haqr också varit viktigt att göra växtval med omsorg för att passa in i den skala och de växtförhållanden platserna erbjuder. Här finns en strävan efter att bibehålla ljusa och luftiga stadsrum. 

Konst
Inom området ska det på noga utvalda platser förkomma konst, gärna interaktiv. Exempel på platser är parkerna och i anslutning till de större växtbäddarna i gångfartsområdena.

Bostäder och arbetsplatser blandas med badplatser och restauranger, vilket skapar en levande stadsdel med vattennära läge.

Gatutyper
Inom området finns olika typer av gator: huvudgata, infartsgator, kanalrum och gårdsgator. Huvudgatan sträcker sig genom hela området och matar trafiken in till infartsgatorna. I utkanten av området finns parkeringshus, vilket innebär att den resterande delen av området får minimalt med biltrafik. Bredderna på infartsgatorna varierar vilket ger olika förutsättningar till funktion och innehåll. Kanalrummet följer den inre kanalens utbredning och har utformats med platser för vistelse och aktivitet både på gatans nivå och i platser med tydlig vattenkontakt på en lägre nivå närmare vattnet.

Gårdsgatorna ligger på de yttre öarna och är placerade mellan intilliggande bostadgårdar, vilka öppnar upp mot gaturummet. Här är trafikmängden mycket låg och kontakten mellan gårdarna tydlig.

Kanalrummet - bryggor och promenadstråk
För kanalrummet var det viktigt att skapa platser för vistelse och aktivitet som är attraktiva och  ger känslan av ett andra vardagsrum för de boende och besökande i stadsdelen. Det var också viktigt att skapa tydlig vattenkontakt, genom trappning i två nivåer ner mot vattnet, promenadstråket och bryggplatserna.

Genom tydliga övergångar mellan skiftande bredder på de två översta nivåerna, gatan och promenadstråket, skapades nischer med olika platsbildningar. Nischerna består av ömsom mötesplatser med planteringar, aktivitetsytor, trädäck och vistelseytor på den övre nivån och trappor och sittplatser på den nedre nivån. I hörnen där kanalen viker av skapades större trappade trädäck med möjlighet för flera att vistas och komma ännu närmare vattnet. Det västra trädäcket har bästa kvällsolsläge och är en härlig plats att hänga på efter jobbet eller skolan.

Kanalrummet utformades med ett gemensamt golv. Det linjära formspråket i form av friser delar in kanalrummet i fält med olika blandningar av exempelvis grått marktegel i varierande nyanser. Inom varje fält finns även en gradient från ljusare vid husen till mörkare mot vattnet. Promenadstråket utfördes i platsgjuten betong och bryggorna i trä. Genom att förse Kanalgatan med marktegel på gatudelen, betong på promenadstråk och trä på bryggor skapades en tydlig gradient mot vattnet. Detaljer såsom dagvattenrännor och friser utfördes i corténstål, vilket återkommer i hela området. Räcken och handledare utfördes lätta och genomsiktliga med plattstål och vajrar. Växtmaterialet längs kanalrummet är skirt, vajande och böljande. Det träd som föreslogs var korstörne, vilket har ett ljust och fint bladverk som ger en spännande skuggverkan. Planteringar med kantstöd av cortén vandrar ner för trappan mot vattnet. De planteras med höga vajande gräs och blommande salt- och torktåliga perenner, vilket skapar rumslighet och vattenkaraktär.

Pocketpark i anslutning till kanalrummet.
Parkens yttre gräns baseras på raka linjer med radiella hörn. Inom parken råder ett mer organiskt formspråk som delar upp parken i tre olika funktionszoner; "mötesplatsen", "ängen" och "aktivitetsytan". Över de organiska formerna har det linjära formspråket från gaturummet adderats som går igen i bland annat friser, spänger, belysning och pergola. De tre olika funktionszonerna rymmer alla olika upplevelseförutsättningar. "Mötesplatsen" i parkens västra del, bjuder in till vistelse och umgänge i bästa solläge och har en stark koppling till promenadstråket och trapporna ner mot kanalen. Det är enkelt att vika av in till parken och hänga en längre eller kortare stund. Här växer träd som skapar ett tak och bidrar till skugga. Mellan stammarna finns stora skulpturala sittmöbler som inbjuder till informell vila och lek. Rör man sig vidare in i parken möts man av "ängen" som är en stor perennplantering med drömskt vajande ängsvegetation och ett antal träd. Genom ”ängen” leder spänger dig vidare till "aktivitetsytan". På aktivitetsytan finns ett konstnärligt utegym där bara fantasin sätter gränserna. På en av de angränsande byggnadsfasaderna finns även en lekfull klättervägg.

I parken har tall i kombination med björk planterats. Trädstammarna och kronornas olika arkitektoniska formspråk och färg skapar fina kontraster sinsemellan. På "mötesplatsen" planterades tall och i "ängen" björk. I "ängen" växer också höga vajande perenner som känns igen från den svenska ängsfloran.

I "ängen" installerades en konstnärlig ljusinstallation som ger liv och mystik åt platsen under kvällstid. Pergolastolparna belyses även de på effektfullt sätt.

Gångfartområden
På gångfartområdena samsas alla trafikanter i samma trafikrum. För att understryka detta är gatan i en och samma nivå och har samma markmaterial. Det linjära formspråket från kanalområdet fortsätter på gångfartområdena i form av friser, kantstöd och murar

Vegetationsytorna tilldelas olika funktioner till exempel dekoration, lek, konst och sittplats.