Vatten

VA-utredningar

Tyréns arbetar med många olika typer av VA-utredningar i både små och stora projekt och i många olika skeden.

Våra VA-utredare arbetar med övergripande utredningar som VA-planering, förnyelseplanering, vattenresursplanering, omvandlingsområden.

Vi gör även andra, mer detaljerade utredningar, i senare skeden som exempelvis kapacitetsutredningar inom vatten-, dagvatten- och spillvattennät, men även stads- och landskapsanpassade dagvattenlösningar, reningsmetoder och recipientpåverkan.

Vi arbetar ofta i nära samarbete med flera av våra övriga teknikområden Väg, Geoteknik och Landskap.

Tyréns erbjuder följande tjänster:

 • VA-planer
 • Vattenförvaltning
 • Omvandlingsområden
 • Vattenförsörjningsplaner
 • Verksamhetsområden
 • Dagvatten – utredning och planering
 • Förnyelseplanering
 • VA-utredning för nyexploatering
 • Vattenresursplanering
 • Översvämningsanalyser
 • Hydrauliska utredningar ledningsnät
 • Processkunskap