Timber on top – hållbara byggnader på höjden

Projektet Timber on top syftar till att öka kunskapen om hållbara på- och tillbyggnader på befintliga byggnader. Aktörer från alla led i värdekedjan medverkar till kunskapsspridning i olika skeden av byggprocessen. Tyréns bidrar med kunskap till fokusområdena ”Digital tvilling” och ”Byggsystem.”

I första etappen av Timber on top gjordes en förstudie om möjligheter att genomföra på- och tillbyggnader utifrån social, ekonomisk och teknisk hållbarhet. I etapp två har studien mynnat ut i ett antal fokusområden som ska främja nya, tekniska lösningar, affärsmodeller och kunskap med fokus på hållbar träbyggnad.

Inom fokusområdet "Byggsystem" medverkar Tyréns med kunskaper inom påbyggnationer och utvärdering av träbyggnadsystem efter tillämpning i olika projektcase. 

Inom fokusområdet ”Digital tvilling” bidrar Tyréns med kunskap om arkitektur och mätteknik. Aktuellt case för fokusområdet omfattas av en fastighet i Sundsvall som utvärderas för påbyggnad av bostäder. Till Tyréns hjälp medverkar studenter från Luleå tekniska universitet som tagit fram ett förtätningsförslag på fastigheten med hjälp av generativ design och visualisering i realtid. 

I nästa steg ska allt framtaget material lyftas in i Tyréns visualiseringsplattform TyrEngine som visualiserar hållbart byggande utifrån avancerad grafisk teknik från spelvärlden. Slutligen summeras lösningarna i en rapport som visar på möjliga, innovativa lösningar.  

Timber on top startade i slutet av 2018 och planeras pågå till slutet av 2021. Vinnova finansierar projektet och Sven Tyréns Stiftelse är delfinansiär. Sveriges Träbyggnadskansli och föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning och kunskapsspridning av projektet. Forskningen i projektet utförs av Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och RISE.

Bilder: Jesper Johansson.