Gata & väg

Infrastrukturplanering

En god infrastrukturplanering innebär utfärdande av lättförståeliga dokument som följer de lagar och regler som gäller för att få ett snabbt godkännande. Tyréns konsulter inom gata och väg arbetar ofta nära beställare i tidigt skede för att driva väg och gatuprojekteringen framåt.

Sättet att arbeta med infrastrukturplanering förändras och Tyréns konsulter är väl insatta i förändringar i arbetsprocesser som även skilja sig åt beroende på uppdragets storlek.

Tyréns konsulter inom gata och väg arbetar ofta nära beställare i tidigt skede för att driva väg och gatuprojekteringen framåt.

Tyréns kompetenser inom infrastrukturplanering kan stötta ett infrastrukturprojekt med förstudier, vägplaner, exploateringsavtal med kostnadsförslag och underlag till detaljplan. Detaljplaner och vägplaner ligger som grund för väg- och gatuprojektering.

En förstudie innehåller en översiktlig beskrivning av olika förslags förmodade miljöpåverkan. De lösningar som av någon anledning anses vara omöjliga att genomföra väljs bort. Vi kan genomföra tekniska utredningar för att bestämma vilken trafikteknisk standard och typlösningar som är mest lämplig innan man upprättar en vägplan eller bygghandling. Den tekniska utredningen kan ligga i slutskedet av förstudien eller i början av detaljprojekteringen.

I vägplan bestäms utformning och slutgiltig sträckning, samt vilken mark och vilka fastigheter som berörs. När planen är fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta kan arbetet med bygghandling påbörjas.