Kunskapsparken i Lund

Kunskapsparken är en av de största satsningar som gjorts i Lund. Målet för parken är att fungera som ett regionalt utflyktsmål och som ett område för vardagsrekreation för de som bor och arbetar i Brunnshög. Tyréns har haft uppdraget att utveckla gestaltningsförslag samt ta fram ett förfrågningsunderlag för parken. 

I Kunskapsparken ska det finnas stimulerande miljöer och funktioner som ger rörelseglädje samt attraktiva varierade stråk för besökaren att ta sig runt i.

Parkens karaktär är naturlig med nedslag av urban högre detaljeringsnivå. I uppdraget ingick att gestalta en skogsträdgård som ligger i ett av delområdena, odlingsområdet. Där finns även stadsodling som flyttats från annan del av Brunnshög.

 

Kunskapsparken etapp ett ligger i parkens nordvästra del och temat är lekfullhet. Lunds kommun har tagit fram ett gestaltnings PM som ligger till grund för vidare gestaltning av planområdet.

Beställare: Park- och naturförvaltningen, Lunds kommun. 

Foton: Frida Pärli, Anna Seling, Caroline Björklund