Förstudie med åtgärdsförslag för utveckling av årummet kring Lagan i Ljungby

Tyréns har på uppdrag av Ljungby kommun tagit fram en förstudie med åtgärdsförslag för utveckling av årummet kring Lagan. Förstudien tar ett helhetsgrepp på utveckling och framtida nyttjande av ån samt platser och stråk i anslutning till Lagan i Ljungby tätort. Hållbar utveckling och fokus på unga vuxna beaktades särskilt vid framtagandet av åtgärdsförslagen.

Förstudien utfördes av Tyréns på uppdrag av Ljungby kommun som en fortsättning på kommunens arbete med fokusområdena Vatten och Unga vuxna. I Tyréns arbete ingick inventering och analys av befintliga kvalitéer och förutsättningar för utveckling längs en 7 km lång sträcka av Lagan i Ljungby tätort samt anslutande stråk och platser av särskild betydelse.

Utifrån analysen av nuläget delades årummet in i fem delområden och inom dessa identifierades styrkor och möjligheter samt svagheter och risker som i sin tur låg till grund för åtgärdsförslag för utveckling av årummet. Åtgärdsförslagen innefattade bland annat utveckling av attraktiva mötes- och aktivitetsplatser, utbyggnad av befintliga gångstråk, anläggning av bryggor och trädäck, nya gångbroar över ån, identitetsskapande belysning och skyltning mellan Lagan och centrum, planteringar som gynnar biologisk mångfald och förstärkta samband av ädellövträd. Varje åtgärdsförslag baserades på platsspecifika förutsättningar.

Kommunen önskar att kunna utföra åtgärdsförslagen etappvis över tid oberoende av varandra. För att underlätta detta tog Tyréns även fram en rekommenderad prioriteringsordning för de föreslagna åtgärderna baserad på förväntad nytta/effekt i förhållande till kostnad för respektive åtgärd.

I uppdraget samverkade Tyréns kompetenser inom Landskapsarkitektur och Analys, strategi & planering med Ljungby kommun för att fånga en helhetsbild av årummet idag och strukturerat arbeta fram åtgärdsförslag som resulterar i förstärkta sociala och ekologiska värden.