Kvarteret Rådhuset, Visby

Peab Bostad AB förvärvade ett fastighetsbestånd i Visby på Gotland med avsikt att renovera byggnaderna för bostadsändamål. Tyréns tog fram konsekvensbeskrivningar och andra underlag för tillståndshandingar, t.ex. ändring av byggnadsminne och kontrollplan för bygglovsansökan. 

Tyréns har stått för antikvarisk medverkan och dokumentation vid utförande av samtliga ändrings- och ombyggnadsarbeten.

Fastighetsbeståndet bestod av runt femton byggnader från medeltid till tidigt 1900-tal, fördelade på sju fastigheter inom kvarteren Annexet, Rådhuset, Laboratorn och S:ta Katarina Visby. De har högt attraktionsvärde men kulturmiljövärdet innebar samtidigt vissa restriktioner, kopplade till byggnadsminnesförklaring och detaljplan.

Arbetet pågick från 2008 till 2017 och resulterade i ett sjuttiotal bostadsrätter och fyra andra lokaler, som iordningställdes under tre etapper mellan 2011-2016.

Beställare: Peab Sverige AB, Peab Bostad AB

De äldre byggnaderna är värdefulla även ur ett kulturmiljöperspektiv.

Många byggnader var sammanlänkade med tillgänglighet via genomgångar och passager i murverk samt anslutningsbyggnader med trapphus och hisschakt. Merparten av byggnaderna hade stommar av kalksten eller tegel under tegeltak.