Västlänken - vägplan

Västlänken är en dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska möjliggöra genomgående pendel- och regiontrafik. Den kommer att bli cirka åtta kilometer lång och även inkludera tre underjordiska stationer. Tyréns har som underkonsulter till NCC uppdrag inom en rad teknikområden, däribland kulturmiljö, inom Västlänkens deletapp Centralen.

Centrala Göteborg har unika kulturmiljövärden. Innerstaden är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården med uttryck som finns såväl under som ovan mark genom fornlämningar och bebyggelsemiljöer. Sträckningen passerar också genom stora fornlämningsområden som bland annat utgörs av lämningar från 1600- och 1700-talets fästnings- och kanalstad samt försvarsskansen Skansen Lejonet.

Arbetet har omfattat en övergripande samordning och ett teknikområdesansvar för kulturmiljöfrågor från detaljprojektering till byggskede. Det har bland annat innefattat framtagande av underlag för tillståndsansökningar enligt kulturmiljölagen, kontrollplan för byggskede, samordning av riskanlyser för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och antikvarisk medverkan för åtgärder som berör enskilt byggnadsminne.


Beställare: NCC

Uppdrag: Samordning kulturmiljö i bygghandling