E20 förbi Mariestad

E20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet. Bristerna med nuvarande väg är knutna till bland annat framkomlighet och trafiksäkerhet, varför den planeras att byggas om till motorvägsstandard.

Tyréns har utfört en fördjupad kulturarvsanalys för att säkra en hållbar hantering av kulturmiljön enligt gällande lagrum vid planläggning och byggande av nya E20 förbi Mariestad. Handlingen är ett underlag för lokalisering av vägen inom vald korridor samt utgör ett underlag för gestaltningsprogrammet, miljökonsekvensbeskrivningen och vägplanen.

Kulturmiljön utmed sträckan har beskrivits utifrån sex olika områden som skiljer sig åt gällande landskapskaraktär, funktioner och strukturer med bäring på kulturmiljön. Varje karaktärsområde beskrivs utifrån de historiska processer och samhällsförändringar som förklarar landskapets karaktär och kulturvärden. Läsbara element och strukturer i miljön såsom förhistoriska spår och lämningar, historiska kommunikations- och bebyggelsemönster, medeltida strukturer, herrgårdslandskapet och 1800-talets skiftesreformer är teman som ryms och beskrivs inom flera av karaktärsområdena.

Genom att belysa vad som är kännetecknande för en miljö ges underlag för bedömning av områdets möjligheter och begränsningar för förändring. Varje karaktärområde analyseras och värderas utifrån miljöns känslighet i förhållande till vägområdets planerade förändring. Kulturarvsanalysen innefattar även analys av det nya vägområdets påverkan på kulturmiljön och vilka konsekvenser blir för respektive karaktärsområdes värdebärande egenskaper. Kulturmiljökompetens har även arbetat i landskapsanalys, miljöanpassning i projekteringen och miljökonsekvensbeskrivning.

Beställare: Trafikverket

Uppdrag: Vägplan: Minimera negativ påverkan på kulturmiljön. Kulturarvsanalys, landskapsanalys, projekteringstöd, MKB, JP