Kalmar slott

Kalmar slott är ett populärt besöksmål med mycket stort kulturhistoriskt värde. Planer på om- och tillbyggnad har funnits sedan 2008 och tack vare EU-projektet "Öppna Portar" kunde projektet realiseras med start 2013. 

Tyréns uppdrag innebar en tillbyggnad med nytt tillagningskök och nya serveringslokaler i källarvalv från Vasatiden. De nya lokalerna innebär att de värdefulla lokaler i slottet som tidigare använts nu kan skyddas. Serveringslokalerna har dessutom gjorts tillgängliga för alla genom hiss.

Resultatet är en ny årsring med moderna och ändamålsenliga lokaler, med bibehållen känsla av den rustika byggnaden samt utförande med hög kvalitet.

Avancerade analyser

Ny hiss och trappa innebar komplicerade håltagningar i kalkstensvalvet. Arbetet föregicks av avancerade analyser och konsekvensutredningar med hänsyn till konstruktion och antikvariska aspekter.

Slottet är ett byggnadsminne med restriktion för ut- och invändiga ändringar. Det förvaltas av Statens Fastighetsverk, och Riksantikvarieämbetet är tillsynsmyndighet.

Tyréns uppdrag innefattade systemhandling, bygghandling och förfrågningsunderlag för stommen.