Gamla Uppsala skolas gård

Skolgården i Gamla Uppsala behövde nytt liv och Tyréns arbetade, i samarbete med skolans personal och representanter från kommunen, fram ett nytt program och därefter en bygghandling.

Lekfulla kullar fungerar som en spännande lekyta för barnen och även som en rumsbildande och skyddande rygg mot det öppna åkerlandskapet. Större och mindre rum skapar lekmöjligheter för nästan 200 barn i årskurs 1-5. Gestaltningen består närmast skolbyggnaden i en urban del med hårdgjorda och slittåliga material som öppna målade asfaltytor och en kulle med gummiasfalt och konstgräs. Lite mer perifert återfinns en mer naturlik del med lekbuskage, videgrottor, bark och gräsbevuxna kullar.

Gården har ett mjukt böljande formspråk med många runda former. Gestaltningen ger möjlighet för en lek att fortsätta och inte avgränsas rumsligt, dvs. flera rumsligheter hänger samman och fortsätter i en lekslinga. Här finns plats för samlingar, ställen att ”hänga” på, möjlighet till tillgänglighetsanpassad lek, rollekar, fantasilek, balansövningar, sandlek, klätterlek, gunglek och multiutnyttjande av samma plats/redskap samtidigt som personalen har god uppsikt över barnen.

Förslaget är framtaget i samråd med skolans personal och representanter från kommunen.

Beställare: Trafikverket