Upprustning av Fridhemsplan

Fridhemsplan har genomgått en förvandling. Drottningholmsvägens norra gångbana har omvandlats till en sammanhållen torgyta med stark identitet. 

Under 2015-2016 arbetade Tyréns åt Stockholms Stad med framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för Drottningholmsvägen och Fridhemsgatan runt Kvarteret Väktaren vid Fridhemsplan.

Syftet med upprustningen har varit att omvandla Drottningholmsvägens norra gångbana till en sammanhållen torgyta med stark identitet. Området är relativt hårt trafikerat av både persontrafik och bussar samtidigt som Fridhemsplan både är en viktig mötespunkt och omstigningspunkt på Kungsholmen.

Tidigare upplevdes området vid Fridhemsplan som slitet, hårt och rörigt. Den smala ytan dominerades av ett myller av cyklar, korvkiosk, blomsterbutik, telefonkiosker, reklamskyltar och osammanhållen utrustning. 

“Specialritade cykelställ i form av en drake refererar till den gamla biografen.”

En bred mittrefug togs bort och komprimerar vägens totala bredd och möjliggör torgets utbredning. Markmaterialet bildar en visuell zonering som tydliggör gångyta, möbleringsyta och plats för uteservering.

Utropstecken på platsen är dubbelsidiga bänkar med inbyggd belysning samt specialritade cykelställ i form av en drake, som refererar till den gamla biografen Draken som finns kvar på andra sidan gatan.

Det nya torget är generöst mot besökare med ökad orienterbarhet, väl valda material och stora vistelseytor med grönt krontak.