Helhetsplan utemiljö - nya sjukhusområdet i Malmö

Tyréns och White arkitekter fick våren 2016 i uppdrag att skapa "Helhetsplan utemiljö", vilket är ett styrinstrument för utvecklingen och gestaltningen av nya sjukhusområdets utvändiga miljöer i Malmö. Gaturum, torg och parkrum, samt områdets integration i staden omfattas av planen. 

Kommande bygginvesteringar på nya sjukhusområdet medför stora förändringar i den fysiska strukturen som kommer påverka stora delar av sjukhusområdet under lång tid. För att kunna möta dessa förändringar behövs ett helhetsgrepp kring sjukhusets utvändiga miljöer som skapar en tydlig, trygg och enhetlig gestaltning.

I arbetsgruppen ingick ett flertal tvärvetenskapliga kompetenser såsom kulturmiljö, konst, skyfallshantering trafikplanering och kunskap om läkande grönska. 

En tydlig, trygg och enhetlig gestaltning.

På området utfördes en omfattande trädinventering sommaren 2016. Trädbeståndet benämns som en botanisk trädgård vars antal träd ständigt minskar.

Trädinventeringen och andra trädrutiner används som grund till beslut om att bevara träd. Eventuell flytt av träd, fällning och skyddsåtgäder vidtas om inget annat alternativ återstår.