Projekt

Samhällsplanering

Tyréns hjälper kunder i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum.

Hörsalsparken i Norrköping. Foto: Peter Holgersson

Hörsalsparken

Vasagatan nu en trivsam stadsgata för människor

En av Stockholms mest trafikerade gator är Vasagatan, där ett stort flöde av fotgängare och cyklister ska samsas med bilar. Nu har gatan med...

Sockerbruksparken i Staffanstorp - gestaltningsprogram

Tyréns har under hösten och vintern 2021/22 tagit fram ett gestaltningsprogram för utvecklingen av en attraktiv stadspark i Staffanstorps ny...

Gröna rum och platser för Nya sjukhuset i Malmö

I uppdraget för Nya sjukhuset i Malmö ingår framtagande av gestaltning och bygghandling för platser och gröna rum i anslutning till två nya byggnader som uppförs på befintligt sjukhusområde.

Förstudie med åtgärdsförslag för utveckling av årummet kring Lagan i Ljungby

Tyréns har på uppdrag av Ljungby kommun tagit fram en förstudie med åtgärdsförslag för utveckling av årummet kring Lagan. Förstudien tar ett...

Gårdsmiljö för vårdboende rik på sinnesupplevelser

I Rydebäck ska ett nytt demensvänligt vårdboende byggas, med en utemiljö inspirerad av Sinnenas trädgård.

Åtgärdsförslag för trafiksituation vid Blå lagunen

I det populära området Blå lagunen och Bästeträsk på Norra Gotland har Tyréns tagit fram en trafik- och parkeringsutredning. Området är särs...

Digital dialogplattform för medborgardialog och samråd

Tyréns har utvecklat en digital dialogplattform för medborgardialog och samråd.

Tomtebo Strand – ökad mobilitet med reducerat parkeringstal

I Tomtebo strand i Umeå ska en ny stadsdel byggas. Den nya stadsdelen kommer inrymma ca 3 000 bostäder samt kontor, förskola, skola och äldr...

Trafiksäkerhet i fokus för Väsjöns mobilitetshus

Intill sjön Väsjön i Sollentuna kommun planeras det för cirka 4 500 bostäder med skola, idrotts-/gympahall, dagligvaruhandel och service. Ty...

Grönskande innergård i havsnära bostadsområde

I Cementas gamla industrihamn växer nu ett nytt bostadsområde fram – Limhamns sjöstad. Tyréns har gestaltat innergården till kvarteret Bruke...

Ekobyn i Säversta

I Säversta, utanför Bollnäs, har Tyréns tagit fram alla planhandlingar inför samråd och bidragit med en stor bredd av kompetenser för att planera det nya bostadsområdet.

På Västerbron i den himmelska ron – breddning av gång- och cykelbana

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på den ikoniska Västerbron har Tyréns bidragit med kompetens inom trafik och gata i a...

Ideas are shit without execution

Innovationskompassen

Innovationskompassen hjälper aktörer i stadsutvecklingsprojekt att lyckas med sina innovationsprojekt.

En vacker dag i Åmål hamn

Mot Åmål 2050 – Översiktsplan för Åmåls kommun

Tyréns är med och tar fram Åmåls nya översiktsplan. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljö...

Regnbågsallén i Luleå

Regnbågsallén

Tyréns fick uppdraget att gestalta och projektera utemiljön inklusive belysning på Campus Luleå.

Landskapsarkitektur Tvärförbindelsen

Gestaltningsprogram för Tvärförbindelse Södertörn

Gestaltningsprogrammet har tagits fram som en del i arbetet med vägplanen. Gestaltningsprogrammet beskriver generella gestaltningsprinciper ...

Upprustade innergårdar på servicehuset Trehörningen

Micasas serviceboende Trehörningen har två innergårdar som var i behov av upprustning. Träden började växa ur sina planteringar, ytskikten b...

Vasaparkens Paviljong

Vasaparkens yogapaviljong i Stockholm - från medborgförslag till verklighet

Paviljongen har en enkel och robust stomme med omsorgsfulla snickerier och materialval som bidrar till att uppnå en hög kvalitet och låg kli...

Vy Från Torget, Paushuset i Enköping

Stadsutveckling i centrala Enköping

Tyréns har i uppdrag att delta i utvecklingen av kvarteret Bagaren och den så kallade Pausgallerian intill Stora torget i centrala Enköping.

Nobelparken

Nobelparken - en grön oas i det nya Brunnshög i Lund

I nordöstra Lund byggs nya stadsdelen Brunnshög. Tyréns har projekterat den allmänna platsmarken i Brunnshögs centrala delar vilket inkluder...

Naturstig bland stora ekar och branta raviner vid Motala ström

Tyréns projekterat en naturstig genom kommunens nyaste naturreservat; Motala ströms ravin i Ljungsbro

Stadsomvandling av centrala Sickla i Stockholm

Centrala Sickla, i Nacka kommun, utgör hjärtat av ett före detta industriområde som utvecklats till en urban stadsdel. Uppdraget omfattar de...

Skrift för SKR - Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner

Parkering har en central plats i många svenska stadskärnor. Det har historiskt funnits ett fokus på att erbjuda ett gott utbud av parkerings...

Cykelbarhet – ett underlag för kartor och analyser

Cykelbarhet, eller cykelvänlighet, beskriver hur inbjudande gator och vägar är att cykla på. Alla cyklister är olika, men de flesta föredrar...

Gångnät för Göteborgs Stad

Tyréns har på uppdrag av trafikkontoret på Göteborgs Stad definierat Göteborgs huvudgångnät. Det har varit en del av uppdraget att ta fram e...

Trafiknätsplan för Göteborg

Målet med Göteborgs trafikstrategi är att antalet resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska fördubblas. Göteborg är dessutom inne i ett ...

Policy och norm för mobilitet och parkering

Tyréns har på uppdrag av Malmö stad gjort en genomgripande översyn av stadens samlade parkeringspolitik. Syftet var att ta ett helhetsgrepp ...

Framtidens kollektivtrafik på landsbygd

Syftet med förstudien var att belysa utmaningarna med kollektivtrafik på landsbygden och att beskriva utvecklingsområden och innovativa lösn...

Från parkeringshus till mobilitetshus

Yta är en av städernas stora bristvaror och det spelar stor roll hur många bilar som finns i staden och hur de förvaras. Mobilitetshus är in...

Nytt liv på Vårbergstoppen

Vårbergstoppen har blivit ny stadspark inom projektet Grönare Stockholm. På nittio meters höjd erbjuder Vårbergstoppen utsiktsplatser för fågelskådning, lekplatser och nya entréer.

Kvarter Stora Frösunda - gestaltning av stadsrum med hög teknisk komplexitet

På historisk mark, som en gång i tiden var ytterkanten av Hagaparken, växer nya kvarter fram i Stora Frösunda. Området som på senare tid har...

Digital scenarioplanering

Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH) ska 2021 inleda ett programarbete inför flytt till samlokaliserade lokaler. Tyréns har med det i sikt...

Grön textur mot storskalig arkitektur

Vid E.ON:s nya värmekraftverksanläggning i Högbytorp i Upplands-Bro har Tyréns bidragit med utformning av landskapet runt anläggningen.

Inventering av Supercykelstråk

Skånes viktigaste cykelinfrastruktur ska uppgraderas till supercykelstråk och Tyréns fick uppdraget av Region Skåne att inventera de tänkta ...

Flygplansparken - en fantasifull lekmiljö i Bredäng

Gröna stugans park, eller Flygplansparken som den också kallas, är en central kvarterspark i Bredäng i Stockholm.

Kulturmiljöprogram i Åredalen genom dialog

Tyréns har tagit fram ett kulturmiljöprogram för Åredalen. Programmet beskriver kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader och ska fu...

Ny spännande park vid Motala ström i Norrköping

I kvarteret Kroken, intill Gamlebro i Industrilandskapet, ska Norrköpings kommun bygga en ny spännande park vid Motala ström. Tyrens har ges...

Hållbar turism – metoder och processtöd

Inom ramen för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling (HPU) med fokus på natur- och kulturturism har Tyréns tillsammans med Tillväxtve...

Bolagsövergripande riskhantering hos Arlanda Express

Tyréns stöttar A-Train AB, som kör Arlanda Express, i utvecklingen av deras bolagsövergripande riskhanteringsarbete. Syftet med utvecklingen...

Sagolik entré till ny bostadsgård

I Högdalen återfinns Filmcementet 4 som är ett punkthus på en lummig bergknalle. Fastigheten är omsorgsfullt inpassat i ett område med äldre lamellhus och omgivande skogspartier.

Blomstrande parkslinga längs Magelungens strand

Tyréns har stått för gestaltning av en platsbildning vid Edö samt mindre nedslag vid Tallkroken och Fågelviken.

Snabbspår genom historien - Ostlänken genom Linköping

Trafikverket planerar att öka kapaciteten på den svenska järnvägen. Den nya stambanan, Ostlänken, ska knyta ihop de tre storstadsregionerna ...

Nytt torg och plats för cyklister på Långholmsgatan

Projektet sträcker sig utmed Långholmsgatan, från Högalidsspången i söder till Pålsundsbacken i norr. Uppdraget innebar att förbättra för cy...

Detaljplan för Sockerbruket i Örtofta

Tyréns har tagit fram en detaljplan för Sockerbruket i Örtofta i Eslövs kommun med syfte att möjliggöra kompletterande bebyggelse för den kommande utveckling Nordic Sugar står inför.

Hemavan Gondolby

Exploatering och förtätning av befintliga byar som pågår i svenska fjällvärlden leder till att existerande fjällstugor och bostäder får nya ...

Holmsund Tallkronan

Många stadsnära förtätningar leder till att existerande bostadsområden får nya grannar, men hur skulle ett nybyggt flervåningshus se ut och ...

Repisvaara – Gällivare kommun

I Gällivare kommun flyttas stora delar av Malmbergets samhälle, där många ersättningsbyggnader hamnar i de nya bostadsområdena Repisvaara No...

Gällivare Centrum

I Gällivare kommun flyttas en stad och samtidigt pågår flera stora byggnads- och infrastrukturprojekt i centrumkärnan som alla beräknas vara...

Projekt Gällivare APD

Lokal marknadsanalys för bostäder

Tyréns erbjuder tjänsten marknadsanalys som utgör beslutsunderlag vid bostadsproduktion av hyresrätter, äganderätter och bostadsrätter. Anal...

Hedlundadungen

Inspirerande lekmiljö i Umeå. På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns formgett och ljussatt skogsparken Hedlundadungen, centralt belägen i Umeå.

Processledning - Tvärförbindelse Södertörn

I projekt Tvärförbindelse Södertörn har Tyréns bland annat haft i uppdrag att samordna planläggningsprocessen för vägplanen med alla inblandade aktörer och roller som ingår i arbetet.

Stadens själ - forskning i städers attraktivitet

Forskning och avhandling om städers attraktivitet används nu som en del i Tyréns erbjudande för platsutveckling. Denna forskning undersöker ...

APD - Arbetsplatsdisposition i 4D, Gällivare

I Gällivare kommun flyttas stora delar av Malmberget till andra delar i Gällivare. Detta gör att det i centrumkärnan pågår flera stora byggn...

Tätortsutveckling Åkers styckebruk

Tyréns har på uppdrag av Åkers Krutbruk fastigheter AB och i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun arbetat fram ett...

Lekplats Högby

En lekplats med en utmanande hinderbana, en ”Ninja warrior-hinderbanan”, var vad två barn i Söderköping ville ha. Där med blev det också huv...

Lekplats Priorn

Mitt i Söderköpings hjärta intill de gamla och mysiga Drothemskvarteren ligger lekplatsen Priorn. Hit kan barn komma och leka i en mysig ”mo...

Trosa hamnpark

I hamnområdet i Trosa finns flera stora gräsytor. När man ville omvandla en av dessa till en finpark tog Tyréns fram gestaltningsförslaget s...

E20 förbi Mariestad

E20 är en viktig kommunikationsled som ingår i det nationella stamvägnätet. Bristerna med nuvarande väg är knutna till bland annat framkomli...

Tvärförbindelse Södertörn - vägplan

En ny ca 20 kilometer lång motorväg planeras tvärs över norra Södertörn mellan E4/E20 och väg 73. Syftet med Tvärförbindelse Södertörn är at...

Västlänken - vägplan

Västlänken är en dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ska möjliggöra genomgående pendel- och regiontrafik. Den kommer a...

Kanalhamnen

Tyréns har gestaltat den sista etappen av det välbesökta turiststråket Kanalhamnen vid Göta kanal i Söderköping. Projektet omfattar en mindr...

Ostlänken

Kulturmiljö är en av de mest betydande miljöaspekterna för den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Tyréns hjälper Trafikverket att minimer...

Fisktrappa vid Ulva Kvarn

Tyréns fick i uppdrag av Uppsala kommun utforma en fisktrappa vid kraftverksdammen vid Ulva Kvarn i Uppsala. I samband med byggnationen av f...

Gamla Uppsala skolas gård

Skolgården i Gamla Uppsala behövde nytt liv och Tyréns arbetade, i samarbete med skolans personal och representanter från kommunen, fram ett nytt program och därefter en bygghandling.

Social värdeskapande analys (SVA) för projekt Odde i Kista

Skanska, Areim och Stockholms stad arbetar tillsammans för att ta fram en detaljplan för Odde. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ut...

Frizon

På uppdrag av Umeå kommun har Tyréns utformat en mötesplats där förutsättningarna för gestaltningen formulerats i en dialogprocess med målgruppen unga tjejer.

Kopparlunden - en ny stadsdel i Västerås

Kopparlunden i Västerås är ett centralt beläget område med äldre industrimiljö som ska kompletteras med bostäder, skolor, butiker och kontor...

Tystare tätortsnära krossning och masshantering

Tyréns är med i det Vinnovastödda FoU-projektet ”Tyst krossning” i samverkan med Ecoloop, Stockholms stad och Tyresö kommun. Projektet har s...

Strömparken - Parken där människor och fiskar trivs tillsammans

Tyréns har haft uppdrag att utforma en ny parkmiljö för Strömparken i Norrköping innehållande bland annat en fiskväg och flera vistelseytor ...

Kunskapsparken på Brunnshög i Lund

Kunskapsparken är en av de största satsningar som gjorts i Lund. Målet för parken är att fungera som ett regionalt utflyktsmål och som ett o...

Helhetsplan utemiljö - Nya sjukhusområdet i Malmö

Tyréns och White arkitekter fick våren 2016 i uppdrag att skapa "Helhetsplan utemiljö", vilket är ett styrinstrument för utvecklingen och ge...

Upprustning av Fridhemsplan

Fridhemsplan har genomgått en förvandling. Drottningholmsvägens norra gångbana har omvandlats till en sammanhållen torgyta med stark identit...

Beräkningsverktyg för hållbar bostadsförsörjning

Med stigande bostadspriser, decennier lång kö till hyresrätter i Sveriges storstäder och ett byggande som kom av sig, framstår bostadsmarkna...

Förstudie om besöksnäringen kopplat till Linnéminnen

Tyréns genomför på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län en förstudie som handlar om att kartlägga möjligheterna för att stärka besöksnäringen kring Linnéminnena på ett hållbart sätt.

Upprustning av bostadsgårdar - kvarter Skalbaggen i Helsingborg

Tyréns har tagit fram förfrågningsunderlag för totalentreprenad gällande upprustning av fem bostadsgårdar inom kvarter Skalbaggen i Helsingb...